Statut fundacji

STATUT

„Fundacji Pomorskie Wyprawy 4×4”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1.

Fundacja nosi nazwę Fundacja Pomorskie Wyprawy 4×4, zwana dalej „Fundacją” i została ustanowiona z woli fundatorów, zwanych dalej “Fundatorami”, aktem notarialnym z dnia 13.03.2019 roku sporządzonym przed Notariuszem Agnieszką Oleszczuk-Kowalska za numerem repertorium A nr 810/2019, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203) oraz niniejszego statutu.

§2.

Fundacja posiada osobowość prawną.

§3.

Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celów społecznych i statutowych, Fundacja może prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§4.

Siedzibą Fundacji jest miasto Gdynia.

§5.

Fundacja ma prawo powoływać oddziały terenowe, zakłady i przedstawicielstwa lub dla realizacji tożsamych celów statutowych, łączyć się z innymi fundacjami.

§6.

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§7.

Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem – „Fundacja Pomorskie Wyprawy 4×4” oraz pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

Rozdział II

Cele Fundacji i sposoby ich realizacji

§8.

1. Misją Fundacji jest wszechstronna działalność społeczna wnosząca pozytywny wkład w rozwój otoczenia społecznego i przyrodniczego.

2. Fundacja realizuje cele społecznie użyteczne w następującym zakresie:

1) Działalności charytatywnej.

2) Pomoc w zbieraniu funduszy na leczenie lub rehabilitację dzieci.

3) Pomoc materialna rodzinom ubogim, dzieciom chorym i niepełnosprawnym, w tym dzieciom ofiar wypadków komunikacyjnych.

4) Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

5) Porządku i bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa publicznego oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

6) Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

7) Podtrzymania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

8) Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

9) Wspierania ratownictwa i ochrony ludności.

10) Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych.

11) Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej.

12) Wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych.

13) Świadczenia pomocy dzieciom bezdomnym i skrzywdzonym przez los.

§9.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Pozyskiwanie środków finansowych przeznaczonych na działalność Fundacji.

2. Organizowanie wydarzeń o charakterze, motoryzacyjnym, turystycznym, krajoznawczym i offroadowym.

3. Udzielanie wsparcia finansowego na realizację działań istotnych ze względu na cele Fundacji oraz poza finansowego (w szczególności rzeczowe, organizacyjne, techniczne i inne) na wspieranie działań zgodnych z celami Fundacji.

4. Skupianie wokół idei Fundacji przedstawicieli różnych środowisk zawodowych – w kraju i za granicą – zainteresowanych i wspierających jej cele.

5. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi z kraju i z zagranicy.

6. Fundacja prowadzi działalność opisaną w punktach 1 – 5 niniejszego paragrafu w formie

działalności nieodpłatnej i odpłatnej.

§10.

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§11.

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski o wartości 500 złotych (słownie: pięćset złotych) wymieniony w Akcie Notarialnym jej ustanowienia.

§12.

Dochody Fundacji pochodzą z:

1. Organizacji imprez o charakterze integracyjnym, motoryzacyjnym, turystycznym, krajoznawczym i offroadowym – zwanych dalej „Wydarzeniami”, lub „Projektami”.

2. Prowadzenie działalności usługowej, doradczej, sprzedażowej i wydawniczej w zakresie objętym celem Fundacji.

3. Dotacji, darowizn, spadków i zapisów rezydentów i nierezydentów oraz krajowych i zagranicznych osób prawnych.

4. Wpłat pieniężnych pochodzących od osób fizycznych i prawnych.

5. Z subwencji instytucji i osób prawnych.

6. Dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego oraz praw majątkowych.

7. Odsetek bankowych.

8. Dochodów ze zbiórek, aukcji i imprez publicznych organizowanych przez Fundację i na jej rzecz.

9. Gospodarowania majątkiem ruchomym i nieruchomym Fundacji.

§13.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§14.

Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa dewizowego.

§15.

Darczyńca, przekazując środki majątkowe może zastrzec, że mają być one przeznaczone na określony cel, lub rodzaj działalności Fundacji.

§16.

Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym, zgodnie z wolą ofiarodawcy sygnowane jego nazwiskiem lub nazwą.

§17.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i tylko wówczas, gdy w chwili składania tego świadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znaczenie przewyższa długi spadkowe.

§18.

Osoby fizyczne i prawne, które w sposób cykliczny pomagają Fundacji w realizacji jej celów statutowych, mogą otrzymać tytuł Przyjaciela Fundacji.

Rozdział IV

Organy i organizacja Fundacji

§19.

Organami Fundacji jest Zarząd Fundacji.

Zarząd Fundacji

§20.

Fundatorzy mogą wchodzić w skład Zarząd Fundacji.

§21.

Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem składa się od jednego do trzech członków.

Prezesa i Vice prezesów Zarządu.

§22.

Pracami Zarządu kieruje Prezes wybrany przez Fundatorów.

§23.

Kadencja Prezesa jest bezterminowa.

§24.

Z dniem powołania Fundacji, w drodze Uchwały Fundatorów powołana na stanowisko Prezesa Zarządu zostaje Pani Agnieszka Myszk.

§25.

W drodze Uchwały Fundatorów powołany na stanowisko Vice prezesa Zarządu zostaje Pan Maciej Michał Myszk.

§26.

Zarząd:

– kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz

– opracowuje wieloletnie i roczne plany działania Fundacji

– sporządza sprawozdania roczne z działalności Fundacji

– sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji

– przyjmuje subwencje, darowizny, spadki, i zapisy

– ustala wielkość zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia dla pracowników Fundacji

– kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację celów statutowych oraz wyniki działalności finansowo-gospodarczej

§27.

Do składania oświadczenia woli i podpisywania dokumentów w imieniu Fundacji, uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, a w przypadku Zarządu wieloosobowego, niezbędne podpisy dwóch członków Zarządu.

§28.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.

§29.

Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał.

Rozdział V

Wynagrodzenie Zarządu

§30.

1. Zarząd Fundacji może pobierać wynagrodzenie w związku z pełnieniem swojej funkcji.

2. Członkowie Zarządu mogą pobierać dodatkowe wynagrodzenie z tytułu realizacji wyznaczonych Projektów.

3. Umowę o pracę z Prezesem i członkiem Zarządu zawierają w imieniu Fundacji Fundatorzy.

4. Formę zatrudnienia, rodzaj umów cywilnoprawnych, oraz wysokość wynagrodzenie członków zarządu podejmuje Zarząd w formie Uchwały.

Rozdział VI

Zmiana Statutu

§31.

Zmiana Statutu może nastąpić w drodze uchwały Fundatorów.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§33.

W każdej kwestii nieuregulowanej w Statucie, Fundatorzy mogą podjąć decyzję w drodze jednomyślnej uchwały.

§34.

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inna fundacją.

§35.

Połączenie nie może nastąpić, gdyby w jego wyniku mógł ulec zmianie cel Fundacji.

§36.

Decyzje w przedmiocie połączenia podejmuje Zgromadzenie Fundatorów w drodze jednomyślnej uchwały.

§37.

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku.

§38.

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

§39.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podpisy Fundatorów: